Kobalt Migrating Platform

View my Resume

Kobalt migrating platform is an interdisciplinary initiative that creates exhibitions and artistic events combined with educational programs, workshops, alternative city guides, ecological notebooks, visual reports and illustrations. Cobalt researches and creatively analyzes the relationships occurring in urban and natural spaces, works with topics such as culture and art, architecture, ecology, biodiversity and social awareness.

The idea of ​​the initiative comes from the assumption that art can be a connecting point, serving the exchange of experiences and sensations between people, where the ground is a multidimensional - ethnically diverse, multi-species society. The purpose of the platform is to design tools that allow critical but also connecting dialogue as well as expanding cultural knowledge and public awareness.

Kobalt was founded in 2018 by Marta Węglińska and Patrycja Plich, interdisciplinary artists, graduates of the University of Arts in Poznań.

So far, Kobalt has cooperated with 18 institutions, organizations, festivals and cultural and art centers, jointly conducting 63 workshops, including commissioned by the National Institute of Architecture and Urban Planning in Warsaw, BWA Tarnów, the Center for Contemporary Art in Toruń, the Institute of Reportage in Warsaw, MBWA Leszno; or numerous institutions in Poznań: Concordia Design, ZAMEK Culture Centre, Arsenal Municipal Gallery, Pawilon, Scena Robocza - Theater Residence Center, as well as the Malta Festival and Poznań Design Festival.

A wide range of activities on the border of art, education and science, working with various media, experimenting with educational tools results from the individual experience of the founders of the initiative.

Marta Węglińska - an interdisciplinary artist, educator and cultural animator, co-founder and curator of Galeria Silverado - implementation of exhibitions in Poland, Sweden, Denmark, the Czech Republic, among others during independent art fairs, cooperation with the Polish Institute in Stockholm; founder of The Blue Carbon - an initiative dedicated to illustrations and hand-decorated unique dresses; presented works at numerous exhibitions in Poland, Indonesia, Israel and Switzerland; four-time laureate of the scholarship of the Polish Minister of Culture and National Heritage; scholarship holder of the Indonesian government (Darmasiswa scholarship); currently refers to European and Asian culture, author of artistic projects with the participation of artists from Indonesia and Poland (Zachęta Project Place - National Art Gallery in Warsaw, Redbase Foundation in Yogyakarta, Jatiwangi Art Factory in Jatiwangi, Sesama in Yogyakarta).

Patrycja Plich - interdisciplinary artist, social activist and educator; author of the Wastebooks project - hand-made notebooks and art books from recovered materials; participant of exhibitions and festivals, including Come together forum, Printemps de l’Art Contemporain (Marseille), International Biennale Media Art WRO (Wrocław), La Nuit de l'Instant (Marseille) and residency projects - Residents of the Universe in YermilovCentre (Kharkov, Ukraine), Residents at the Residence Centrum Kultury Zamek (Poznań), Serde Residency (Aizpute, Latvia) ), Sorry, we have no rooms available (Uzhhorod, Ukraine). Laureate of the scholarship of the Polish Minister of Culture and National Heritage and the Artistic Scholarship of the City of Poznań. Currently, within the framework of the Wanderland platform she works between the contexts of Poland, France and Senegal by inviting international communities in mutual activities.

-
PL

Kobalt migrating platform to interdyscyplinarna inicjatywa w ramach której powstają wystawy i wydarzenia artystyczne połączone z programami edukacyjnymi, warsztaty, alternatywne przewodniki miejskie, ekologiczne notesy, raporty wizualne i ilustracje. Kobalt bada i twórczo analizuje relacje zachodzące w przestrzeniach miejskich
i naturalnych, pracuje z takimi tematami jak: kultura i sztuka, architektura, ekologia, bioróżnorodność, świadomość społeczna.

Idea inicjatywy wywodzi się z założenia, że sztuka może być punktem łączącym, służącym wymianie doświadczeń i doznań między ludźmi, gdzie podłożem jest wielowymiarowe – różnorodne narodowościowo, wielogatunkowe społeczeństwo. Celem platformy jest projektowanie narzędzi umożliwiających krytyczny, ale i łączący dialog oraz poszerzanie wiedzy kulturowej i świadomości społecznej.

Kobalt został założony w 2018 roku przez Martę Węglińską i Patrycję Plich, interdyscyplinarne artystki, absolwentki Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Szeroki zakres działań na pograniczu sztuki, edukacji i nauki, praca z różnymi mediami, eksperymentowanie z narzędziami edukacyjnymi wynika z indywidualnego doświadczenia założycielek inicjatywy.

Marta Węglińska – interdyscyplinarna artystka, edukatorka i animatorka kultury, współzałożycielka i kuratorka Galerii Silverado – realizacja wystaw w Polsce, Szwecji, Danii, Czechach, m.in. podczas niezależnych targów sztuki, współpraca z Instytutem Polskim w Sztokholmie; założycielka The Blue Carbon – inicjatywy poświęconej ilustracjom i ręcznie zdobionym unikatowym strojom; prezentowała prace na licznych wystawach w Polsce, Indonezji, Izraelu, Szwajcarii; czterokrotna laureatka stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; stypendystka rządu Indonezji (stypendium Darmasiswa); aktualnie odwołuje się do europejskiej i azjatyckiej kultury, autorka projektów artystycznych z udziałem artystów z Indonezji i Polski (Miejsce Projektów Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, Redbase Foundation w Yogyakarta, Jatiwangi Art Factory w Jatiwangi, Sesama w Yogyakarta).

Patrycja Plich – artystka interdyscyplinarna, działaczka społeczna i edukatorka; autorka projektu Wastebooks – ręcznie wykonywanych notesów i książek artystycznych z materiałów odzyskanych; uczestniczka wystaw i festiwali, m.in. Come together forum, Printemps de l’Art Contemporain (Marsylia), Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO (Wrocław), La Nuit de l’Instant (Marsylia) oraz pobytów rezydencyjnych – Residents of the Universe/Pobratymcy w YermilovCentre (Charków, Ukraina), Rezydenci w Rezydencji Centrum Kultury Zamek (Poznań), Serde Residency (Aizpute, Łotwa), Sorry, we have no rooms available (Użhorod, Ukraina). Laureatka stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stypendium Artystycznego Miasta Poznania. Obecnie w ramach działań swojej platformy Wanderland pracuje pomiędzy kontekstami Polski, Francji i Senegalu, włączając w działania międzynarodowe społeczności.

Clients

Concordia Design, Poznan (PL)Municipal Gallery BWA, Tarnow (PL)Centre of Contemporary Art, Torun (PL)ZAMEK Culture Centre, Poznan (PL)Municipal Gallery Arsenal, Poznan (PL)Reportage Institute, Warsaw (PL)Makerspace, Poznan (PL)Pawilon, Poznan (PL)Poznan Design Festival, Poznan (PL)Malta Festival, Poznan (PL)Scena Robocza - Centrum Rezydencji Teatralnej, Poznan (PL)Municipal Gallery MBWA, Leszno (PL)National Institute of Architecture and Urban Planning, (PL)Centrum Otwarte Foundation, Poznan (PL)Gallery TAK, Poznan (PL)Motyw Rzeka, Cigacice (PL)