Topic: Biodiversity

We implement artistic and educational activities inspired by:

  • biodiversity
  • anatomy of the human body
  • ecology

Selected actions:

Ecosystem – the network of connections
The workshop focuses on studying connections occurring in the natural environment (imbalance resulting from irresponsible human activity). Participants make large-format graphic maps, presenting the network of connections occurring within a selected region (relations between individual species of fauna, flora as well as elements and the shape of the landscape). Work goes on semi-transparent sheets. Examples of topics: desertification and irresponsible tourism overgrowth; desertification and agriculture; melting glaciers and rising water levels; mass extinction as the beginning of the ecosystem imbalance.

An organism that is constantly growing
A multi-element collage in space depicting an imagined organism – an interspecies creation combining human, animals and plants. During group work, the participants freely compose various types of shapes, which in the last phase of the workshop are merged with strings and straps that resemble roots, tentacles, shoulders. The implementation is possible in a confined space, as well as in the open air. The main inspiration for action are an archive materials, e.g. ancient anatomical engravings, illustrations of selected species of fauna and flora.

Urban Botany
Action in a selected urban or natural space. The multi-element workshop is constructed as an outdoor game in which the participants draw subsequent tasks, meet the existing space, analyze and creatively process it using motor-performative actions and various techniques (collage on paper, drawing, installation, a map and a notebook made by themselves). "Urban Botany "aims to sensitize to the environment, the relationship between human and the nature. The action involves working process with archival materials (plans, maps, projections, photographs, press clippings) and scientific texts.


PL

Realizujemy działania artystyczno-edukacyjne inspirowane:

  • bioróżnorodnością
  • anatomią organizmu człowieka
  • ekologią

Wybrane działania:

Ekosystem – sieć połączeń
Warsztat skupia się na badaniu połączeń zachodzących w środowisku naturalnym (zaburzenie równowagi wynikające z nieodpowiedzialnej aktywności człowieka). Uczestnicy wykonują wielkoformatowe graficzne mapy, przedstawiając sieć połączeń zachodzących w obrębie danego regionu (relacje pomiędzy poszczególnymi gatunkami fauny, flory a elementami i ukształtowaniem krajobrazu). Praca na pół-transparentnych kalkach. Przykładowe tematy: pustynnienie a nieodpowiedzialny przerost ruchu turystycznego; pustynnienie a rolnictwo; topnienia lodowców a podniesienie się poziomu wód; wyginięcie największych drapieżników jako początek nierównowagi w ekosystemie.

Organizm, który ciągle rośnie
Wieloelementowy kolaż w przestrzeni przedstawiający wyobrażony organizm – międzygatunkowy twór łączący w sobie człowieka, zwierzęta, rośliny. Podczas pracy grupowej uczestnicy swobodnie komponują różnego rodzaju kształty, które w ostatniej fazie warsztatu, zostają scalone za pomocą sznurków i pasków, przypominających korzenie, macki, ramiona. Możliwość realizacji w przestrzeni zamkniętej, jak i na świeżym powietrzu. Główną inspiracją do działania są materiały źródłowe, np. dawne ryciny anatomiczne, ilustracje wybranych gatunków fauny i flory.

Botanika miejska
Działanie w wybranej przestrzeni miejskiej bądź naturalnej. Wieloelementowy warsztat skonstruowany jest jako gra terenowa, w której uczestnicy losują kolejne zadania spotykają się z zastaną przestrzenią, analizując ją i przetwarzając za pomocą działań ruchowo-performatywnych i różnorodnych technik (kolaż na papierze, rysunek, instalacja, własnoręcznie wykonana mapa i notes).“Botanika miejska” ma na celu uwrażliwienie na otoczenie, relację człowiek – natura. Działanie zakłada pracę z materiałami archiwalnymi (plany, mapy, rzuty, fotografie, wycinki z prasy) i tekstami naukowymi

Suburban botany structure, Latvia, 2017

Suburban botany structure, Latvia, 2017

Suburban botany structure, Latvia, 2017

Suburban botany structure, Latvia, 2017

Urban botany site-specific workshop, Scena Robocza - Theater Residence Center, Poznań (PL), 2019, fot. Malwina Łubieńska

Urban botany site-specific workshop, Scena Robocza - Theater Residence Center, Poznań (PL), 2019, fot. Malwina Łubieńska

Urban botany site-specific workshop, Scena Robocza, Poznań (PL), 2019, fot. Malwina Łubieńska

Urban botany site-specific workshop, Zamek Culture Center, Poznań, 2019 / Botanika miejska – warsztat site-specific, Centrum Kultury Zamek, Poznań, 2019

Urban botany site-specific workshop, Zamek Culture Center, Poznań (PL), 2019

Urban botany site-specific workshop, Zamek Culture Center, Poznań (PL), 2019

Urban botany site-specific workshop, Zamek Culture Center, Poznań (PL), 2019

Urban botany site-specific workshop, Zamek Culture Center, Poznań (PL), 2019

Urban botany site-specific workshop, Zamek Culture Center, Poznań (PL), 2019

Urban botany site-specific workshop, Scena Robocza - Theater Residence Center, Poznań (PL), 2019, fot. Malwina Łubieńska

An organism that is constantly growing, Municipal Gallery, Tarnów (PL), 2019

An organism that is constantly growing, Municipal Gallery, Tarnów (PL), 2019

Urban botany site-specific workshop, Scena Robocza - Theater Residence Center, Poznań (PL), 2019, fot. Malwina Łubieńska

Urban botany site-specific workshop, Scena Robocza - Theater Residence Center, Poznań (PL), 2019, fot. Malwina Łubieńska

Urban botany site-specific workshop, Scena Robocza - Theater Residence Center, Poznań (PL), 2019, fot. Malwina Łubieńska

Urban botany site-specific workshop, Scena Robocza - Theater Residence Center, Poznań (PL), 2019, fot. Malwina Łubieńska

Urban botany site-specific workshop, Scena Robocza - Theater Residence Center, Poznań (PL), 2019, fot. Malwina Łubieńska