Topic: Art and Culture

We implement artistic and educational activities inspired by:

  • ancient and modern art
  • culture (e.g. literature, theater, film, music)
  • cultural difference and tolerance

Selected actions:

Ecological notebook – an art book
Workshops of making a book / notebook from recycled materials – wasted paper, wallpapers and unused paper. Depending on the selected topic, the notebook will be transformed into an illustrated book, guide book – in the form of map or diary. Work with archival materials, e.g. writing coming from the different cultures, gothic illuminations).

Various stories of the one picture
Working with selected works of painting art. The output image transformed into a black outline is divided into rectangular parts in a format similar to A3. Each participant draws a fragment of the picture, along with written leads guiding the transformation and the process of completing the picture. The workshop ends with combining all elements into a new experimental large-scale image.

Botanicus Theater
A spectacle / performance inspired by the Java shadow theater. The action involves: making movable dolls, masks and sets, creating an experimental story in a few groups, developing a shadow spectacle. Work is based on archival materials (doll silhouettes, fauna and flora).

City decorations guide
Workshop on developing illustrations based on selected examples of decorations found on historic buildings of the surrounding architecture. Participants create metaphorical stories, collating fragments of decorations in a collage manner. The action involves the analysis of the aesthetics of selected motifs and reading symbols and references to religion, mythology or fairy tales. The works can take a variety of forms, e.g. inspired by comics, jokes in the style of popular memes.

Cinema in action – “Tendency to Collapse”
Workshop based on the experimental film (Marta Weglinska, 2018) related to the traditional Indonesian culture (dance, literature). Drawing and performative activity aimed at reading cultural symbols and codes. Participants working in groups create their own stories (in the style of comics) for selected frames from the film – dance choreography.

“The Blue Carbon” – illustrations and illustrated clothes (original concepts or custom-made) inspired by archives and museum collections, tradition and culture of different regions of the world. Unique costumes are decorated by using batik technique, dyed with organic pigments of natural origin.

–––––
PL

Realizujemy działania artystyczno-edukacyjne inspirowane:

  • sztuką dawną i współczesną
  • kulturą (m.in. literatura, teatr, film, muzyka)
  • odmiennością kulturową i tolerancją.

Wybrane działania:

Ekologiczny notes
Warsztaty własnoręcznego wykonania książki/notesu z materiałów odzyskanych – makulatury, tapet i niewykorzystanego papieru. Zależnie od wybranego tematu notatnik zostanie przekształcony w książkę, przewodnik – mapę bądź dziennik. Praca z materiałami archiwalnymi, np. pismo w różnych kulturach, iluminacje gotyckie.

Wiele historii jednego obrazu
Działanie z wybranymi dziełami sztuki malarskiej. Wyjściowy obraz przekształcony na czarny obrys, podzielony jest na prostokątne części w formacie zbliżonym do A3. Uczestnicy losują fragmenty obrazu wraz z hasłami naprowadzającymi na sposób przekształcenia. Zakończeniem jest połączenie wszystkich elementów w nowy wielkowymiarowy obraz.

Teatr Botanicus
Interdyscyplinarne warsztaty – spektakl/performance inspirowany jawajskim teatrem cieni. Działanie zakłada: wykonanie ruchomych lalek masek i scenografii, grupowe tworzenie eksperymentalnej opowieści, opracowanie spektaklu cieni. Praca z materiałami archiwalnymi (sylwetki lalek, fauna i flora).

Przewodnik po dekoracjach miejskich
Warsztat opracowywania ilustracji na podstawie wybranych przykładów dekoracji znajdujących się na zabytkowych zabudowaniach okolicznej architektury. Uczestnicy tworzą metaforyczne opowieści, w kolażowy sposób zestawiając fragmenty zdobień. Działanie zakłada analizę estetyki wybranych motywów i odczytywanie symboli. Prace mogą przybrać różnorodną formę, np. inspirowaną komiksem, żartem w stylistyce memu.

Kino w działaniu – „Tendency to Collapse”
Warsztat w oparciu o film eksperymentalny (Marta Węglińska, 2018) związany z tradycyjną kulturą Indonezji (taniec, literatura). Działanie rysunkowo-performatywne mające na celu odczytywanie symboli i kodów kulturowych. Uczestnicy pracując w grupach tworzą własne opowieści (w stylistyce komiksu) do wybranych kadrów z filmu – choreografii tanecznej.

“The Blue Carbon”
Ilustracje i ilustrowane ubrania (autorskie koncepcje bądź na zamówienie) inspirowane m.in. archiwami i zbiorami muzealnymi, tradycją i kulturą różnych regionów świata. Unikatowe stroje zdobione są przy pomocy techniki batiku, barwionymi za pomocą ekologicznych pigmentów naturalnego pochodzenia. Stroje dekorowane różnymi motywami, dzięki użytkowej funkcji mogą stać się nietypową promocją kultury.

Ecological notebook / Urban Botany, Scena Robocza - Theater Residence Center, Poznan (PL), 2019, fot. Malwina Łubieńska

Ecological notebook / Urban Botany, Scena Robocza - Theater Residence Center, Poznan (PL), 2019, fot. Malwina Łubieńska

Pop – up books, Pawilon, Poznan (PL), 2019

Pop – up books, Pawilon, Poznan (PL), 2019

Ecological Notebooks, Municipal Gallery Arsenal, Poznan (PL), 2019

Ecological Notebooks, Concordia Design, Poznan (PL), 2018

Ecological Notebooks, Municipal Gallery Arsenal, Poznan (PL), 2019

Ecological Notebooks, Municipal Gallery Arsenal, Poznan (PL), 2019

Ecological Notebooks, Concordia Design, Poznan (PL), 2018

Ecological Notebooks, Malta Festival, Poznan (PL), 2019

Ecological Notebooks, Malta Festival, Poznan (PL), 2019

Ecological Notebooks, Malta Festival, Poznan (PL), 2019

Ecological Notebooks, Malta Festival, Poznan (PL), 2019

Various stories of the one picture, Municipal Gallery, Tarnów (PL), 2019

Various stories of the one picture, Municipal Gallery, Tarnów (PL), 2019

Various stories of the one picture, Municipal Gallery, Tarnów (PL), 2019

Various stories of the one picture, Municipal Gallery, Tarnów (PL), 2019

Botanicus Theater, Center for Contemporary Art, Torun (PL), 2019

Botanicus Theater, Center for Contemporary Art, Torun (PL), 2019

Botanicus Theater, Center for Contemporary Art, Torun (PL), 2019

Botanicus Theater, Center for Contemporary Art, Torun (PL), 2019

Botanicus Theater, Center for Contemporary Art, Torun (PL), 2019

Botanicus Theater, Center for Contemporary Art, Torun (PL), 2019

Botanicus Theater / Urban Botany, Scena Robocza - Theater Residence Center, Poznan (PL), 2019

City decorations guide, Serdecznik Foundation, Poznań (PL), 2019

City decorations guide, Serdecznik Foundation, Poznań (PL), 2019

City decorations guide, Serdecznik Foundation, Poznań (PL), 2019

City decorations guide, Serdecznik Foundation, Poznań (PL), 2019

City decorations guide, Serdecznik Foundation, Poznań (PL), 2019

The Blue Carbon, natural dye clothing inspired by indonesian nature (batik technique), 2019-2020, fot. R. Żarski

The Blue Carbon, natural dye clothing inspired by indonesian nature (batik technique), 2019-2020, fot. R. Żarski

The Blue Carbon, natural dye clothing inspired by indonesian nature (batik technique), 2019-2020, fot. R. Żarski

The Blue Carbon, natural dye clothing inspired by indonesian nature (batik technique), 2019-2020, fot. R. Żarski

The Blue Carbon, natural dye clothing inspired by indonesian nature (batik technique), 2019-2020, fot. R. Żarski

The Blue Carbon, illustrations, ink on paper, 2019

The Blue Carbon, illustrations, ink on paper, 2019