Topic: Conscious Society

We carry out artistic and educational activities in the field of:

  • intercultural society and migration
  • conscious society – possessing knowledge and creating the ability to think critically
  • understanding the past (working with archives)
  • tolerance and disability

Selected actions:

Invisible playground
A workshop on designing and building spatial, collage integrative playgrounds available for children and people with disabilities. During active discussion and manual work, participants analyze how daily life and perception change, depending on the awareness of the specific disabilities.

Alternative city guide
The interdisciplinary, creative and research project involves the creation of an alternative map – a guide of various cities, referring to local archives, memory and individualized observations of their residents. As part of a series of artistic workshops, participants will undertake an analysis and interpretation of the urban and architectural structure of the place they live in. The result of the work is a set of experimental maps combining text, photos and illustrations.

Our latest Alternative Guide project made in situ in the context of history of Cyryl Ratajski’s Square in Poznań in cooperation with Centrala gallery and FOTSPOT association you can find here:

https://issuu.com/fotspot/docs/przewodnik_po_placu_cyryla_kobalt_centrala?fbclid=IwAR33d79WRcyFcJIm9fPHYW4PyeP14RfKC7mjwH-MNAfGfQK0GS7UQJDa81k

Question mark
A question-making workshop that stimulates critical thinking. The workshop can take the form of an urban game, discussion, social consultation, in which participants work out questions that allow them to fully analyze the complexity of the main problem. Questions and various answers will be processed into an experimental installation of the “Question Marker” (large-scale map or mock-up). Example topics: post-growth, biodiversity and urban development; new technologies and ethics.

Various places – the archive
Workshop on developing mock-ups of modern, experimental migration archives / museums. The action preceded by a discussion (working outdoor and indoor) about reasons for undertaking travel through the lens of the past and present; traces left by human in urban and natural spaces. Participants will play the role of investigators who will examine the selected area, and then the collected materials will be used to develop migration mockups.


PL

Realizujemy działania artystyczno-edukacyjne z zakresu:

  • międzykulturowego społeczeństwa i migracji
  • świadomego społeczeństwa – posiadającego wiedzę i zdolność krytycznego myślenia
  • rozumienia przeszłości (praca z archiwami)
    tolerancji i niepełnosprawności.

Wybrane działania:

Niewidzialny plac zabaw
Warsztat projektowania i budowania przestrzennych, kolażowych integracyjnych placów zabawy dostępnych dla dzieci jak i osób z niepełnosprawnościami. W czasie aktywnej dyskusji, jak i pracy manualnej, uczestnicy analizują jak zmienia się życie codzienne i percepcja, zależnie od osłabienia danego zmysłu bądź konkretnych niepełnosprawności.

Alternatywny miejski przewodnik
Interdyscyplinarny, twórczo-badawczy projekt zakłada stworzenie alternatywnej mapy – przewodnika po różnych miastach, nawiązującego do lokalnych archiwów, pamięci i zindywidualizowanych obserwacji mieszkańców. W ramach cyklu warsztatów artystycznych uczestnicy podejmą się analizy i interpretacji struktury urbanistycznej i architektonicznej zamieszkiwanego przez siebie miejsca. Efektem pracy jest zbiór eksperymentalnych map łączących tekst, zdjęcia i ilustracje.

Nasz ostatni projekt związany z ideą Alternatywnego miejskiego przewodnika w kontekście historii Placu Cyryla Ratajskiego w Poznaniu, realizowany we współpracy z Galerią Centrala i Stowarzyszeniem FOTSPOT w formie publikacji online dostępny pod linkiem:

https://issuu.com/fotspot/docs/przewodnik_po_placu_cyryla_kobalt_centrala?fbclid=IwAR33d79WRcyFcJIm9fPHYW4PyeP14RfKC7mjwH-MNAfGfQK0GS7UQJDa81k

Pytajnik
Warsztat zadawania pytań pobudzający krytyczne myślenie. Warsztat może przyjąć formę gry miejskiej, dyskusji, konsultacji społecznych, w których uczestnicy wypracowują pytania, pozwalające w pełni przeanalizować złożoność głównego problemu. Pytania wraz z różnorodnymi odpowiedziami zostaną przetworzone w eksperymentalną instalację „Pytajnik” (wielkowymiarowa mapa lub makieta). Przykładowa tematyka: post-wzrost, bioróżnorodność a rozwój miejski; nowe technologie a etyka.

Różnomiejsca – archiwum
Warsztat opracowywania makiet nowoczesnych, eksperymentalnych archiwów/muzeów migracji. Działanie poprzedzone rozbudowaną dyskusją, składającą się z 2 części: powody podejmowania podróży przez pryzmat przeszłości i teraźniejszości; ślady pozostawiane przez człowieka w przestrzeni miejskiej i naturalnej. Uczestnicy wcielą się rolę śledczych, którzy zbadają wybrany obszar (praca terenowa), a zebrane materiały i refleksje posłużą do opracowania makiet migracji.

Alternative city guide, Municipal Gallery MBWA Leszno, 2019, fot. Sylwia Erbert-Hoja / Alternatywny przewodnik miejski, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie, 2019

Alternative city guide, Municipal Gallery MBWA Leszno, 2019, fot. Sylwia Erbert-Hoja / Alternatywny przewodnik miejski, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie, 2019

Alternative city guide, Municipal Gallery MBWA Leszno, 2019, fot. Sylwia Erbert-Hoja / Alternatywny przewodnik miejski, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie, 2019

Alternative city guide, Municipal Gallery MBWA Leszno, 2019, fot. Sylwia Erbert-Hoja / Alternatywny przewodnik miejski, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie, 2019

Alternative city guide, Municipal Gallery MBWA Leszno, 2019, fot. Sylwia Erbert-Hoja / Alternatywny przewodnik miejski, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie, 2019

Alternative city guide, Municipal Gallery MBWA Leszno, 2019, fot. Sylwia Erbert-Hoja / Alternatywny przewodnik miejski, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie, 2019

Alternative city guide, Municipal Gallery MBWA Leszno, 2019, fot. Sylwia Erbert-Hoja / Alternatywny przewodnik miejski, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie, 2019

Alternative city guide, Municipal Gallery MBWA Leszno, 2019, fot. Sylwia Erbert-Hoja / Alternatywny przewodnik miejski, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie, 2019

Alternative city guide, Municipal Gallery MBWA Leszno, 2019, fot. Sylwia Erbert-Hoja / Alternatywny przewodnik miejski, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie, 2019

Alternative city guide, Municipal Gallery MBWA Leszno, 2019, fot. Sylwia Erbert-Hoja / Alternatywny przewodnik miejski, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie, 2019

Pop – up books, Pawilon, Poznan, 2019 / Książki pop – up, Pawilon, Poznan, 2019

Pop – up books, Pawilon, Poznan, 2019 / Książki pop – up, Pawilon, Poznan, 2019

Invisible playground, educational program - part of exhibtion "Transfer. Identity. 100 years of Polish Independence", Poznań (PL), organized by Polish National Institute of Architecture and Urban Planning, 2019

Invisible playground, educational program - part of exhibtion "Transfer. Identity. 100 years of Polish Independence", Poznań (PL), organized by Polish National Institute of Architecture and Urban Planning, 2019

Invisible playground, educational program - part of exhibtion "Transfer. Identity. 100 years of Polish Independence", Poznań (PL), organized by Polish National Institute of Architecture and Urban Planning, 2019

Invisible playground, educational program - part of exhibtion "Transfer. Identity. 100 years of Polish Independence", Poznań (PL), organized by Polish National Institute of Architecture and Urban Planning, 2019

Invisible playground, educational program - part of exhibtion "Transfer. Identity. 100 years of Polish Independence", Poznań (PL), organized by Polish National Institute of Architecture and Urban Planning, 2019

Invisible playground, educational program - part of exhibtion "Transfer. Identity. 100 years of Polish Independence", Poznań (PL), organized by Polish National Institute of Architecture and Urban Planning, 2019